91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 05.06.2020 r.
Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria

W piątek, 20 września 2019 r. w Sali Posiedzeń przy Placu Grunwaldzkim 2 w Pelplinie miała miejsce pierwsza po okresie przerwy wakacyjnej sesja Rady Miejskiej.

Po sfinalizowaniu części dotyczącej spraw regulaminowych dziewięciu radnych obecnych w swojej siedzibie przystąpiło do dyskusji oraz podjęcia uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Miedzy częścią̨ formalną i merytoryczną głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, który przedstawił obecnym na sesji informację o pracy w okresie między sesjami, która obejmowała czas od ostatniej zaplanowanej na dzień 27 czerwca bieżącego roku sesji do dnia 20 września.

Wśród najważniejszych punktów porządku obrad znalazła się informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W trakcie I półrocza 2019 roku dokonywano wnikliwych analiz potrzeb, pilności wykonania zadań oraz korekt planów finansowych w celu prawidłowej realizacji zarówno wydatków jak i dochodów budżetowych. Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu gminy miały podjęte przez Radę Miejską w Pelplinie uchwały o wysokości obowiązujących stawek podatkowych. Planowane dochody budżetowe w wysokości 73.098.266 zł wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 36.324622,66 zł, co stanowi 49,70% planu. Budżet miasta i gminy Pelplin za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.246.935,74 zł, pomimo planowanego deficytu w wysokości 488.421 zł. Jest to spowodowane faktem, że większość wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na toczące się postępowania przetargowe. Materiał z zakresu realizacji budżetu gminy za rok 2019 został zatwierdzony przez obecnych na sali radnych jednomyślnie.

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przedstawił obecnym na sesji radnym oraz gościom sytuację organizacyjną, kadrową oraz finansową szkół i przedszkoli, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Pelplin. W dalszej części trwającej sesji zarówno organ wykonawczy jak i Prezes Zarządu miejskiej spółki Pelkom przedstawili informację o zaawansowaniu realizacji i finansowaniu inwestycji gminnych w 2019 roku.

Kolejnym istotnym punktem piątkowych obrad Rady Miejskiej było zagadnienie realizacji planów rozwojowych gminy. Obecny na sesji Burmistrz przedstawił status istniejących i przygotowywanych strategii, planów oraz programów rozwojowych gminy poruszając przy tym kwestie ich kosztów oraz finansowania.

Wśród aktualnie obowiązujących strategii, planów i programów rozwojowych gminy znajdują się: Gminny Program Budowy i Modernizacji Dróg na lata 2017 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022, Lokalny Program Rewitalizacyjny Gminy Pelplin na lata 2017 – 2023 oraz Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020. W najbliższym czasie aktualizacji lub opracowaniu ulegną między innymi Strategia rozwoju elektromobilności oraz Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.

Podczas sesji sprawozdanie z realizacji zadań statutowych w zakresie upowszechniania kultury złożyli dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr Łaga oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Sakowska.

Skutkiem obecnej reformy oświaty na terenie Gminy Pelplin zakończyły działalność szkoły gimnazjalne. Radni Rady Miejskiej na minionej sesji jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum w Rajkowach oraz Gimnazjum w Kulicach.

XII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie upłynęła pod znakiem podsumowań I półrocza roku budżetowego w gminie oraz pochylenia się nad sprawami oświaty i kultury. Oprócz wyżej opisanych punktów Radni podjęli uchwały między innymi w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, w sprawie przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków a także w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Szczegółowy porządek obrad, protokół z sesji oraz teksty uchwał znajdują̨ się̨ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

 

Biuro Prasowe

Urząd Miasta i Gminy Pelplin