91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 28.05.2022 r.
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Nadchodzi czas na zgłaszanie kandydatur do tytułów Ambasadora Kociewia i "Perełki Kociewia".

W Piasecznie niedaleko Gniewa, w tczewskim powiecie dnia 25 sierpnia 2018 roku, przy okazji  „Piaseczno Folklor Festiwal”, Kociewiacy i miłośnicy Kociewia spotkali się na I Walnych Plachandrach. Właśnie wtedy pierwszy raz przyznano tytuły Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia. W następnym roku plachandrowanie zakończyło się w Wirtach, gdzie odbywał się Jarmark Kociewski. Tam także ogłoszono  Perełki Kociewia i  Ambasadorów.  Na rok 2020 zaplanowane były III Walne Plachandry podczas Festiwalu Smaku w Grucznie niedaleko Świecia. Niestety pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Podobnie było w roku następnym...

Ale oto nadszedł rok 2022 i pojawiła się  możliwość organizowania imprez  i uroczystości. W związku z tym nadchodzi czas na zgłaszanie kandydatur do tytułów Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia.

          Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery  życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej                          i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.  

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu  może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera   - poprzez patronat lub sponsoring - wydarzenia na Kociewiu.

W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro                          i małym oraz średnim i dużym.

          Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia)                             o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

          Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać  należy w terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia). Regulaminy nagród jak i formularze wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kociewie24.eu

Regulamin Tytułu

„Ambasador Kociewia” 

 

§ 1

 

1.     Tytuł „Ambasador Kociewia” ma charakter honorowy i prestiżowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.

2.     Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu „Ambasador Kociewia” w kategorii indywidualnej i zbiorowej jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja Kociewia.

2.1 Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej mogą zostać osoby fizyczne - przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: kultury, sztuki, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej.
2.2  Ambasadorem Kociewia w kategorii zbiorowej mogą zostać stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalno-oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne.
3.     Ambasadorami Kociewia w kategorii biznesu mogą zostać przedsiębiorstwa, które wykazują związek z Kociewiem a ponadto:

-       swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i potencjału ekonomicznego Kociewia,

-       wpływają pozytywnie na lokalny rynek zatrudnienia,

-       wspierają lokalne wydarzenia, np. poprzez patronat lub sponsoring.

 

§ 2

 

1.     Tytuł „Ambasador Kociewia” przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.

2.     W ciągu jednego roku kalendarzowego można nadać maksymalnie po jednej
nagrodzie w kategorii indywidualnej i zbiorowej oraz dwie w kategorii biznesu (po jednej nagrodzie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dużych, i średnich przedsiębiorstw). 

3.     Tytuł może zostać nadany danej osobie, organizacji lub przedsiębiorstwu tylko jeden raz.

4.     Znakiem graficznym Tytułu jest wizerunek statuetki „AMBASADOR KOCIEWIA”.e 

 

§ 3

1.     Tytuł jest wręczany podczas imprezy na terenie Kociewia.

2.     Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia Tytułu zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

 

§ 4

 

1.     Prawo zgłaszania kandydatów do Tytułu „Ambasador Kociewia” posiadają osoby fizyczne
i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)
i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2).

Wnioski kieruje się na adres:

„Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
z dopiskiem „Ambasador Kociewia”; w ostatecznym terminie do 15 czerwca danego roku (decyduje data stempla pocztowego).

3.     Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Ambasadora Kociewia” powinno zapaść najpóźniej na miesiąc przed uroczystością ich wręczenia.

 

załącznik nr 1

Wniosek

o nadanie Tytułu

„Ambasador Kociewia”

 

Dane personalne kandydata / Nazwa: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itd.

- adres, telefon, mail
 
Uzasadnienie
 
Wnioskodawca
 
Data, podpis             i pieczęć wnioskodawcy 

 

załącznik nr 2

 

Oświadczenie Kandydata

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany ……………………………………………………….wyrażam zgodę
na kandydowanie do Tytułu „Ambasador Kociewia” i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  z późn. zm.) na potrzeby prac Kapituły Tytułu „Ambasador Kociewia”.

Czytelny podpis kandydata

 

………………………………….

 

Regulamin Wyróżnienia

„Perełka Kociewia”

 

§ 1

1. Wyróżnienie „Perełka Kociewia” ma charakter honorowy. Jego nadanie nie powoduje    żadnych gratyfikacji.

            2.  Celem Wyróżnienia jest:

            Docenienie dotychczasowego dorobku.

Promocja młodych talentów.

            Motywacja do dalszego rozwoju.

 

         Wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna do 35 roku życia o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność)                   na rzecz Kociewia.

 

§ 2

1. Wyróżnienie przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.

2. O liczbie przyznanych w danym roku wyróżnień decyduje Kapituła.

 

§ 3

1. Wyróżnienie wręczane jest podczas imprezy na terenie Kociewia.

2. Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia wyróżnień zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

§ 4

1.     Prawo zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia „Perełka Kociewia” posiadają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)

i oświadczenie kandydata  (załącznik nr 2).

            Wnioski kieruje się na adres:

„Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo           

z dopiskiem „Perełka Kociewia”; w ostatecznym terminie do  15 czerwca danego roku (decyduje data stempla pocztowego).

        3.  Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Perełki Kociewia” powinno zapaść najpóźniej na miesiąc przed uroczystością ich wręczenia.

 

załącznik nr 1

Wniosek

o nadanie Wyróżnienia

„Perełka Kociewia”

 

Wnioskodawca

 

 
Imię i Nazwisko kandydata
 
Rok urodzenia kandydata
 
Dane kontaktowe kandydata - adres korespondencyjny, telefon, mail
 
Uzasadnienie

 

 
Data, podpis                   i pieczęć wnioskodawcy
 
załącznik nr 2

 

Oświadczenie Kandydata

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany ……………………………………………………….wyrażam zgodę na kandydowanie do Wyróżnienia „Perełka Kociewia” i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  z późn. zm.) na potrzeby prac Kapituły Tytułu „Ambasador Kociewia”.

 

                                                                                                 Czytelny podpis kandydata